Högavkastande hyresbestånd mitt i stan

Västernorrlands län

Investera i ett högavkastande fastighetsbestånd i Västernorrlands län. Beståndet omfattar centralt belägna fastigheter i gott skick i Härnösand respektive Kramfors, där majoriteten av den uthyrbara ytan består av bostäder. Fastigheterna är tänkta att förvaltas långsiktigt och förväntas ge god avkastning både på kort och lång sikt.


Härnösands Hem AB äger och förvaltar i dagsläget 40 lägenheter och 17 kommersiella lokaler i Härnösand genom de helägda dotterbolagen Änget 7 i Härnösand AB, Ångbåten 7 i Härnösand AB, Fiskekroken i Härnösand AB och Lisagården i Härnösand AB. Beståndet är vakansfritt med hyresintäkter uppgående till 3,5 miljoner kronor årligen med ett beräknat driftnetto på cirka 2,5 miljoner kronor.

Bolaget avser nu att expandera sin verksamhet genom att dels förvärva ytterligare fastigheter i Härnösand och dels genom att, i närtid, förvärva en portfölj om fem högavkastande fastigheter i gott skick i Kramfors centrum. Fastigheterna i Kramfors har en total uthyrbar area om 10 892 kvadratmeter varav drygt 42 % % består av bostäder. Hyresintäkterna uppgår till 10,4 miljoner kronor årligen med ett beräknat driftnetto på 6 miljoner kronor.

Investeringens styrkor

 • Årlig avkastning om 14%, total avkastning upp till 15%
 • Flexibel investeringshorisont om 2 – 5 år
 • Centralt belägna fastigheter i gott skick som löpande renoverats
 • Goda marginaler och stabila kassaflöden

Reservera andelar i projektet nu

Missa inte chansen att reservera andelar i projektet. Att reservera andelar är en icke-bindande intresseanmälan där du indikerar beloppet du kan tänka dig att investera. Inom kort får du sedan ett utförligt investeringsmemorandum, finansiella rapporter samt en digital teckningsanmälan.


Nedan följer en kort sammanfattning av dels de fastigheter som ska förvärvas i Kramfors och dels de befintliga fastigheterna i Härnösand.

Kramfors

Fastigheterna som ska förvärvas är belägna i Kramfors mest centrala delar och utgör en homogen samt väl samlad förvaltningsenhet kring torget. Byggnaderna på fastigheterna anses vara i gott tekniskt skick och har löpande renoverats genom åren. Fastigheterna har en total uthyrbar area om 10 892 kvadratmeter. Majoriteten av ytan, 42 procent, består av bostäder. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 96 procent med ett hyresvärde om 10,4 miljoner kronor och ett driftnetto om 6,0 miljoner kronor. Fastigheternas totala taxeringsvärde är 30,8 miljoner kronor.

Befintliga fastigheter i Härnösand

Furan 7

Furan 7 uppfördes 1944. Byggnaden är grundlagd med betong och har en uppförd trästomme. Byggnaden har en putsad fasad. Taket består av tegel och fönsterna är 2-glas. Samtliga lägenheter har egen balkong.

Merkurius 2

Merkurius 2 uppfördes 1989. Byggnaden är grundlagd med betong och är ett uppfört trähus. Byggnaden är beklädd med träfasad. Taket består av tegel och fönsterna är 3-glas. Samtliga lägenheter har egen balkong.

Skytten 3

Skytten 3 uppfördes 1989. Byggnaden är grundlagd med betong och är ett uppfört trähus. Byggnaden är beklädd med träfasad. Taket består av tegel och fönsterna är 3-glas. Samtliga lägenheter har egen balkong.

Lövkojan 12

Lövkojan 12 uppfördes 1940. Byggnaden är grundlagd med betong och är ett uppfört trähus. Byggnaden är beklädd med putsad fasad. Taket består av tegel och fönsterna är 2-glas.

Cykeln 7

Cykeln 7 uppfördes 1990. Byggnaderna är grundlagda med betong och är uppförda trähus. Byggnaderna är beklädda med träfasad. Taken består av tegel och fönsterna är 3-glas. Samtliga lägenheter har egen balkong.

Bollen 8

Bollen 8 uppfördes 1947. Byggnaden är grundlagd med betong och är ett uppfört trähus. Byggnaden fick ny tegelfasad 1975. Taket består av tegel och fönsterna är 2-glas. Två lägenheter har egen balkong.

Vändkretsen 7

Vändkretsen 7 uppfördes 1990. Byggnaden är grundlagd med betong och är ett uppfört trähus. Byggnaden är beklädd med träfasad. Taket består av tegel och fönsterna är 3-glas. Samtliga lägenheter har egen balkong.

Ångbåten 7

Ångbåten 7 uppfördes 1947. Byggnaden är grundlagd med betong och har en gjuten konstruktion. Byggnaden har en putsad fasad.. Taket består av tegel och fönsterna är 2-glas.


Härnösands Hem är en del av fastighetsbolaget Landinvest som sedan 2013 förvärvat flertalet markområden för exploatering. Till Landinvest hör även förvaltningsbolaget Nordero som sköter driften av koncernens fastigheter.

Innan grundandet av Landinvest har teamet sedan 2009 i helägda bolag förvärvat, förädlat och sålt bostadshyresfastigheter, ca 200 lägenheter bland annat i Västmanland och Mälardalen. Teamet består i huvudsak av följande personer:

Robert Helenius

Robert Helenius • Fastighets- och ekonomiansvarig

Över 30 års erfarenhet mot fastighetsbranschen. Har under åren både ägt, förvaltat och producerat fastigheter. Har drivit byggnadsentreprenad i ca 35 år med som mest ett 30-tal anställda. Driver även fastighets- och byggbolag.

Jan-Olof Anderzon

Jan-Olof Anderzon • Affärsutvecklingschef

Utbildad civilekonom vid Stockholms Universitet. Tidigare egen företagare med inriktning på marknadsfrågor och marknadsföring.

Richard Helenius

Richard Helenius • VD

Ekonom och utbildad certifierad finansiell rådgivare via Försäkringshögskolan (SFH). Har tidigare arbetat som finansiell rådgivare samt med försäljning i olika bolag.


Kramfors kommun har cirka 18 500 invånare och ligger på Sveriges östkust. Kommunen består av 16 tätorter där Kramfors är den största följt av Bollstabruk och Nyland. Grannkommunerna är Örnsköldsvik, Sollefteå samt Härnösand och inom pendlingsavstånd finns också de större städerna Sundsvall och Umeå.

Centralort i kommunen är Kramfors som har runt 6 000 invånare. Kramfors har fullskalig kommersiell service och har dem senaste cirka tio åren varit föremål för flertalet nybyggnationer samt upprustningar både från privata aktörer och kommunala.

Kramfors kommun är den mest företagstäta kommunen i Västernorrlands län. Hit lockas även många turister då den östra delen av kommunen tillhör Höga kusten som blev världsarv år 2000 på FN-organet UNESCOs världsarvslista. Turistnäringen bidrar allt mer till näringslivsstrukturen i regionen och anses ha stor potential att växa ytterligare.


Härnösand har cirka 25 000 invånare och ligger mycket vackert med Höga Kustens storslagna och dramatiska natur in på knuten. Staden grundades 1585 och är en av Norrlands äldsta städer. Bebyggelsen i centrum är välbevarad och ger en stadskänsla som sällan finns i mindre städer. Större delen av stadskärnan ligger på Härnön och hela kommunen präglas av vatten och hav. Härnösand har stolta traditioner som skolstad och är en av Mittuniversitetets campusorter.

Härnösand har präglats av offentlig verksamhet och ett rikt industriliv runt varv och sjöfart, skogsindustrier samt mekaniska verkstäder. Under årens lopp har dock offentlig verksamhet allt mer tagit över, och antalet arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin har sjunkit sedan 1970-talet. Bland offentliga arbetsgivare märks förutom Mittuniversitetet, länsstyrelsen, stiftsstyrelsen, Sida och Kriminalvårdsverket. Under 2011 färdigställdes Anstalten Saltvik, som är bland landets största och säkraste anstalter i Säkerhetsklass A. Den har plats för 200 intagna, och sysselsätter ca 250 personer. Den ersatte anstalten Härnösand, en äldre anstalt från 1862, som kan hysa 74 intagna.

Både Kramfors som Härnösand har goda kommunikationer med såväl närhet till flygplats, Y-buss, järnväg, vattenväg och E-4an som ett väl utbyggt bussystem inom respektive ort.


Investeringen sker via emission av preferensaktier i fastighetsbolaget Härnösands Hem AB ("Bolaget"). Innehavaren av preferensaktier kommer att ha företräde till en årlig utdelning motsvarande 14 % av emissionskursen. Utdelningarna sker 10 juni och 10 december varje år. Teckningskursen per preferensaktie uppgår till 400 kronor, vilket ger en utdelningen om 28 kronor per halvår och totalt 56 kronor per år. För det fall utdelning ej sker enligt bolagsordningen så belöper det ej utbetalda beloppet med en räntesats om ytterligare 18 % per år. Bolaget får, fram till dagen för årsstämman 2021, maximalt dela ut 10 % av föregående års nettovinst till ägare av andra aktieslag än preferensaktier.

För att maximera avkastningen så bör investeraren ha en investeringshorisont på tre till fem år, även om inlösenmöjlighet finns redan efter 2 år. Notera att lösenbeloppet varierar över tid, innebärande att senare inlösen ger högre lösenbelopp och därmed högre totalavkastning. Det kommer att finnas inlösenmöjligheter av preferensaktierna under nedan angivna tidsperioder och till nedan angivna lösenbelopp.

Antalet utbjudna aktieposter är begränsat till maximalt 200 stycken.

Tidsplan

Reservationstid 12 februari 2016 – 30 mars 2016
Utskick investerarmaterial Början av mars 2016
Teckningsperiod 1 – 31 mars 2016
Inbetalning 7 dagar efter betalningsanmodan

Inlösenmöjlighet

1 april 2018 - 31 mars 2019 375 kronor (93,75 % av teckningskurs). Direktavkastning:10,9 % – 11,9% per år.
1 april 2019 - 31 mars 2020 400 kronor (100 % av teckningskurs). Direktavkastning: 14 % per år.
1 april 2020 - 31 mars 2021 410 kronor (102,5 % av teckningskurs). Direktavkastning: 14,6 % per år.
1 april 2021 och framåt 420 kronor (105 % av teckningskurs). Direktavkastning: 15 % per år.

En investering på 100.000 kronor beräknas ge följande avkastning:

Investeringshorisont 5 år 75.000 kronor
Investeringshorisont 4 år 58.400 kronor
Investeringshorisont 3 år 42.000 kronor
Investeringshorisont 2 år 21.800 kronor

Hur går det till?

Investeraren anmäler intresse att investera genom att ”reservera andelar” på Tessin.se. Bolaget avgör sedan vilka investerare som erbjuds att delta i emissionen och riktar därefter ett skarpt erbjudande till dessa, vilket inkluderar investerarmaterial, elektronisk teckningsanmälan samt relevanta avtal (via Scrive).

Bundenhet för investerare uppstår när den elektroniska teckningsanmälan samt det relevanta avtalet undertecknats via Scrive. Senast 3 bankdagar därefter ska kapitalet (emissionslikviden) överföras till angivet bankkonto. Bolaget registrerar därefter aktierna hos Bolagsverket och anmäler investeraren som aktieägare i Bolagets elektroniska aktiebok.

Viktigt att tänka på

Att ”reservera andelar” är att betrakta som en icke-bindande intresseanmälan. Bundenhet för investeraren uppstår först när den elektroniska teckningsanmälan samt det relevanta avtalet undertecknats via Scrive. Ovanstående investeringsvillkor ger endast en övergripande och förenklad beskrivning av investeringen och emissionsvillkoren – de exakta villkoren framgår av teckningsanmälan, avtal samt Bolagets bolagsordning.


Intäkterna kommer från den hyra som betalas av hyresgästerna till ägaren/investeraren. Hyresavtal ingås ofta med många separata hyresgäster, och ibland med långa löptider, vilket ger en stabilitet och förutsebarhet av framtida intäktsflöden.

Hyresfastigheter har ofta en förutsägbar intäktsström

Bolaget avser nu att expandera sin verksamhet genom att dels förvärva ytterligare fastigheter i Härnösand och dels genom att, i närtid, förvärva en portfölj om fem högavkastande fastigheter i gott skick i Kramfors centrum. Fastigheterna i Kramfors har en total uthyrbar area om 10 892 kvadratmeter varav drygt 42 % % består av bostäder. Hyresintäkterna uppgår till 10,4 miljoner kronor årligen med ett beräknat driftnetto på 6 miljoner kronor.

Intäktsmodellen är lätt att förstå

Med lägre vakansgrad och ökade hyror ökar den totala intäktsmassan, och tvärtom när vakansgraden ökar och hyrorna minskar. Även kostnader som är förknippade med reparationer och renoveringsbehov är enkla att förutspå.

Stabila kassaflöden

En långsiktig ägare med sund belåningsgrad behöver inte oroa sig nämnvärt för tillfälliga prisnedgångar på fastighetsmarknaden. En fastighet med positiva kassaflöden genererar löpande avkastning till ägaren vilket innebär att ägaren sällan är tvungen att sälja i panik utan kan, tvärtom, invänta gynnsamma marknadsförhållanden innan investeringen avvecklas.

Kan erbjuda inflationsskydd

Eftersom investeringen görs i en real tillgång kan fastigheter erbjuda ett bra skydd mot inflation.

Maximera värdet på hyresfastigheten

En hyresfastighet ökar i värde med rätt åtgärder. Utöver uppenbara åtgärder som renoveringar och andra standardhöjningar så kan exempelvis följande åtgärder vara värdedrivande:

 1. Ändra användningsområde

  Fastighetens värde baseras på dess användningsområde och möjliga intäkter. Exempel på åtgärder som kan vara värdedrivande är att omvandla hyresrätter till bostadsrätter samt att ändra mixen av hyresgäster.

 2. Dela upp fastigheten

  Många fastigheter har en större tomt än vad som är absolut nödvändigt för den verksamhet som bedrivs i fastigheten. Att sälja av en del av tomten är ett enkelt sätt för att få loss kapital, höja avkastningen och öka lönsamheten.

 3. Hyreshöjning

  Undersök hyresnivån i närområdet – för låga hyror är inte bara förödande för de löpande intäkterna utan även för fastighetens värde.

 4. Refinansiera

  Värdet på fastigheten kan påverkas av låne- och räntenivåer. Det gäller att analysera fastighetens finansiella status för att hitta rätt nivå mellan eget kapital och lånat kapital. Rätt finansiering kan ge ett högre marknadsvärde.

Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Registrera konto

Investeringsmål

  15.000.000 kr

Antal investerare 0
Investeringsslag Preferensaktier
Löptid 2-5 år
Årligt avkastningsmål 15 %
Minimiinvestering 50.000 kr
Detta projekt är avbrutet och vi tar inte längre emot reservationer.
Miriam
Några frågor?
Kontakta mig så berättar jag mer!
Miriam
Kundservice

Risker?

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i projekten kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om risker