Användarvillkor för Tessin.se

Allmänt

Genom godkännandet av dessa ”användarvillkor för Tessin.se” (”Användarvillkoren”) betraktas du som en ”Investerare” (så som nedan definieras) och du intygar därmed att:

  • Du är intresserad av att framgent erhålla erbjudanden om fastighetsrelaterade investeringar i onoterade värdepapper emitterade av privata aktiebolag med beräknade årliga avkastningsnivåer över 5 % (” Investeringar” eller ” Fastighetsinvesteringar ”).
  • Du minst är 18 år gammal, att du godkänner Användarvillkorens samtliga skrivningar och klausuler i dess helhet samt att du är bosatt, folkbokförd samt obegränsat skattskyldig inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).
  • För det fall du representerar ett företag eller annan juridisk person är du minst 18 år gammal, att du är behörig firmatecknare eller har fullmakt att binda företaget vid dessa Användarvillkor samt att du på företagets vägnar samt för egen del godkänner Användarvillkorens samtliga skrivningar och klausuler i dess helhet.
  • representerar ett företag eller annan juridisk person så investerar du enbart för egen räkning och inte för någon annans räkning i någon form dvs inte som befullmäktigad, bulvan, uppdragstagare eller liknande.

Om Tessin.se

Tessin driver ett investerarnätverk (”Investerarnätverket”) bestående av fysiska och juridiska personer som via den elektroniska anslagstavlan på tessin.se (”Anslagstavlan”) har anmält sitt intresse för Fastighetsinvesteringar och i övrigt godkänt Användarvillkoren (”Investerare”). Anslagstavlan utgör en länk mellan fastighetsbolag i behov av kapital (”Fastighetsbolag”) och Investerarna. I inloggat läge på Anslagstavlan har Investeraren möjlighet att anmäla sitt intresse för specifika Investeringar genom att ”reservera andelar”. Investerare som ”reserverat andelar” kan därefter erhålla ett skarpt investeringserbjudande som fullföljs genom att Investeraren undertecknar en separat distribuerad elektronisk teckningslista. Reservation av andelar är att betrakta som en intresseanmälan och är inte bindande för Investeraren. Juridisk bundenhet uppstår först i samband med undertecknandet av den elektroniska teckningslistan. Antalet aktieposter i en Investering är alltid begränsad till maximalt 200 stycken.

Anslagstavlan och Investerarnätverket drivs och administreras av Tessin Nordic AB (556965-9187), Box 3627, 103 59 Stockholm (”Tessin”). Tessin är, eller har ansökt om att bli, registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet.

Tessin utgör en renodlad länk mellan Investerare och Fastighetsbolag innebärande att Tessin varken direkt eller indirekt driver, förvaltar, äger eller ansvarar för någon Investering. Tessin hanterar inget kapital och mottager inga betalningar.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Alla finansiella institut ska ha tillräckligt bra kännedom om sina kunder för att kunna bedöma risken för penningtvätt. Detta regleras i lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Med anledning av detta så åtar sig Investeraren att korrekt, fullständigt och sanningsenligt besvara frågorna i det kundkännedomsformulär som aktualiseras efter att Investeraren har reserverat andelar på Anslagstavlan. Vidare så sker identitetskontroll innan en Investering slutförs genom att den elektroniska teckningslistan i Scrive undertecknas med hjälp av BankID.

Som ett led i Tessins åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism så får Investerare som investerar i egenskap av fysisk person (dvs som inte investerarar i egenskap av representant för ett företag eller annan juridisk person) inte investera för någon annans räkning i någon form - inte som befullmäktigad, bulvan, uppdragstagare eller liknande. Kontakta Tessin på info@tessin.se för eventuella frågor om detta.

Investerare utanför Sverige/EES

Inga Investeringar riktar sig, direkt eller indirekt, till personer som är bosatta, folkbokförda och/eller skattskyldiga utanför EES. Personer som är bosatta, folkbokförda och/eller skattskyldiga utanför EES får därmed varken anmäla sig till Investerarnätverket eller slutföra en Investering.

Inga Investeringar har registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt tillämplig lag i annat land. Inga Investeringar riktar sig, varken direkt eller indirekt, till (i) personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada eller annat land där distribution av Investeringen eller erbjudande om Investeringen strider mot tillämpliga lagar eller regler, eller förutsätter prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt eller (ii) sådana personer vars deltagande av annan anledning förutsätter prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Varken erbjudandet om Investering, teckningsanmälan eller annan information får distribueras i eller till land där distributionen eller erbjudandet om Investeringen förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Det åligger Investeraren att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige.

Användning av Anslagstavlan

Investeraren ansvarar för att all användning av Anslagstavlan sker i enlighet med dessa Användarvillkor, lagar och allmänt accepterade normer.

Investeraren åtar sig att inte sprida eller vidarebefordra information, material eller erbjudanden kopplade till Investeringar till allmänheten eller till tredje man som inte är att betrakta som Investerare i enlighet med Användarvillkoren.

Investeraren ska tillse att inloggningsuppgifter till Anslagstavlan ej sprids till tredje man samt är skyldig att omedelbart informera Tessin för det fall inloggningsuppgifterna förloras eller hamnar i orätta händer.

Tessin förbehåller sig rätten att omedelbart spärra Investerarens konto och/eller dra in status som ”Investerare” för det fall Investeraren brutit mot Användarvillkoren och/eller för det fall Investerarens agerande, enligt Tessins uppfattningar, direkt eller indirekt skadar eller riskerar att skada Tessin och/eller Anslagstavlan.

Immateriella rättigheter

Investeraren är medveten om att Anslagstavlans bilder, filmer, texter och övrigt innehåll skyddas av immateriella rättigheter och åtar sig att inte använda eller nyttja dessa. Tessin upplåter, varken direkt eller indirekt, någon licens eller nyttjanderätt till de bilder, filmer, texter och övrigt innehåll som finns på Anslagstavlan.

Personuppgifter

Tessin behandlar Investerarens personuppgifter, information om användandet av Anslagstavlan och andra uppgifter som anges vid registrering och senare vid bruk av Anslagstavlan, fullföljandet av Investeringar eller i kontakt med Tessin. Investeraren godkänner att Tessin behandlar personuppgifter i syfte att (i) Investeraren ska erhålla relevant information och erbjudanden från Tessin och av Tessin valda samarbetspartners (ii) administrera, tillhandahålla och utveckla Anslagstavlan, Tessin samt de tjänster som dessa erbjuder eller framgent kan komma att erbjuda (iii) administrera Investerarens medlemsstatus i Investerarnätverket (iv) marknadsföra Tessins, och Tessins samarbetsparters, produkter och tjänster samt för att informera om uppdateringar av Anslagstavlan, Användarvillkor och Tessins tjänster (v) analysera Investerarens användning av Anslagstavlan samt fullföljda Investeringar (vi) säkerställa Anslagstavlans tekniska funktionalitet, föra statistik, övervaka att Anslagstavlan inte används i strid mot Användarvillkoren samt för att tillvarata Tessin eller annans rättighet enligt Användarvillkoren (vii) möjliggöra finansiering eller överlåtelse av hela eller delar av Tessin eller dess verksamhet (viii) utföra marknads- och kundanalyser (ix) utföra allmän affärs- och metodutveckling (x) uppfylla sina åtaganden vad gäller motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism vilket bland annat inkluderar insamlande av information från kundkännedomformulär, genomföra kontroller mot EU:s sanktionslistor, FN:s sanktionslistor samt PEP-listor etc samt (x) uppfylla andra skyldigheter enligt lag, förordning eller interna föreskrifter. Investeraren godkänner att Tessins utsedda samarbetspartners behandlar Investerarens personuppgifter. Investeraren har rätt att högst en gång om året erhålla information om hur Tessin behandlar uppgifter om Investeraren. Begäran ska göras skriftligen och ingen ersättning ska lämnas till Tessin. Investerare har även rätt att begära korrigering, radering eller blockering av personuppgifter som är felaktiga. Om en Investerare önskar utöva någon av dessa rättigheter, ska Investeraren kontakta Tessin på info@tessin.se och ange sitt fulla namn och, om möjligt, det användarnamn och den e-postadress som användes vid registreringen.

Genom att acceptera Användarvillkoren samtycker Investeraren till att Tessin eller Tessins samarbetspartners riktar direkt marknadsföring gentemot Investeraren, via e-post eller på annat sätt. Investeraren har rätt att neka till att personuppgifter används för direkt marknadsföring och Investeraren kan återkalla sitt samtycke genom att kontakta Tessin på info@tessin.se.

För att uppfylla sina åtaganden enligt dessa Användarvillkor har Tessin rätt att lämna ut information om Investerare till andra Investerare, myndigheter såsom Skatteverket samt IT-leverantörer och andra avtalsparter till Tessin som kan komma att behandla personuppgifter för Tessins räkning. Tessin har även rätt att lämna ut informationen till potentiella investerare och köpare av hela eller delar av Tessin eller dess verksamhet. Investeraren samtycker till att personuppgifter kan komma att behandlas och överföras till ett land utanför EU/EES-området.

Tessin Nordic AB, 556965-9187, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker på Anslagstavlan och inom ramen för Tessins tjänster. Om du har några frågor eller önskar mer information, kontakta oss på info@tessin.se eller Tessin Nordic AB, Box 3627, 103 59 Stockholm.

Ångerrätt enligt Distansavtalslagen

Denna punkt är enbart tillämplig på Investerare som är fysiska personer och som agerar i egenskap av privatperson och inte som representant för en juridisk person. Enligt Distansavtalslagen så kan Investerare inom 14 dagar från det att denne blev Investerare ångra detta och därmed avregistrera sig från Anslagstavlan. Detta kan Investerare göra genom att inom denna period skicka ett meddelande därom per e-post till info@tessin.se. Enligt Distansavtalslagen ska Tessin upplysa om följande:

  • Med detta avtal kan följa skatter, avgifter eller kostnader som varken betalas genom Tessin eller påförs av Tessin.
  • Tessin kommer inte att fakturera någon avgift eller motsvarande i samband med Investerares utövande av ångerrätt enligt Distansavtalslagen.
  • Tessin följer den svenska marknadsföringslagen (2008:486).

Tillgänglighet

Anslagstavlan kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig på grund av underhåll eller andra orsaker. Tessin ansvarar inte under några omständigheter för eventuella konsekvenser eller skador till följd av att Anslagstavlan inte kan användas på avsett sätt.

Cookies

Cookies är nödvändiga för att användaren ska kunna använda Anslagstavlan och dess funktioner på återkommande basis. Tessin använder cookies när du besöker sajten. En cookie är en liten informationsfil som placeras i användarens dator. Tessin använder sig av både sessions-cookies som tas bort när du stänger webbläsaren och vid behov mer långlivade cookies. Tessin samlar även statistik kring besökare på Anslagstavlan med hjälp av cookies. Informationen som samlas in kan t.ex. vara uppgifter om vilka sidor som har besökts på Anslagstavlan och hur lång tid användaren spenderar på sajten. Om du vill kan du stänga av cookie-funktionen i din webbläsare. Det gör du genom att gå in i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Det kan dock innebära att du inte kan använda vissa tjänster på Anslagstavlan nu eller i framtiden.

Tessin använder, eller kan komma att använda, följande cookies när du besöker Anslagstavlan och/eller när du använder någon av Anslagstavlans tjänster:

  • Google Analytics används i syfte att registrera och analysera besökares aktivitet på Anslagstavlan. Denna cookie är permanent och sätts av Google.
  • Session-cookie. Den sätts automatiskt av Anslagstavlan och behövs för att Anslagstavlan ska fungera. Den ger dig en kod och håller reda på vilka val du gjort under hela besöket. När webbläsaren stängs försvinner denna cookie automatiskt. Informationen lämnas inte ut till någon utomstående.
  • CSRF-cookie. Den sätts automatiskt av Anslagstavlan och används av säkerhetsskäl för att skydda användarna från Cross-Site Request Forgeries och är permanent.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Om du som besökare eller användare av någon av Tessins tjänster inte längre önskar att Tessin samlar in information om dig genom cookies kan du enkelt ta bort dessa genom att ändra dina webbläsarinställningar. Mer information om användningen av cookies och hur de kan blockeras kan du hitta på eller allaboutcookies.org. Du som är Medlem är införstådd med och accepterar att tjänsternas funktionalitet, kvalitet och tillgänglighet kan försämras eller hindras om du inte godkänner användningen av cookies. Tessin ansvarar inte för information som placeras på eller hämtas från din utrustning via någon utomståendes cookies.

Löptid, uppsägning och förändringar

Det avtal, som Användarvillkoren utgör, löper tills vidare, till dess att det sägs upp av en av parterna. Tessin kan komma att ändra Användarvillkoren från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade Användarvillkoren på Anslagstavlan. De ändrade villkoren blir gällande för nya användare och Investerare från och med det datum de publiceras på Anslagstavlan. Redan existerande Investerare blir bundna av de ändrade villkoren 30 dagar efter meddelande via e-post eller genom publicering på Anslagstavlan.

Risker

Varje Investeringserbjudande är unikt, varför det är av största vikt att Investeraren noggrant utvärderar såväl Investeringserbjudandet som Fastighetsbolaget innan Investeraren fullföljer en Investering. Fastighetsbolaget är ansvarigt för såväl genomförandet och förvaltandet av Investeringen som Investeringserbjudandet i sin helhet, inklusive men ej begränsat till dess villkor, prognoser och eventuella utfästelser. Investeringserbjudandet har utformats och godkänts av Fastighetsbolaget.

Investeraren bör alltid samråda med expertis, såsom advokat, revisor, skatterådgivare, finansiella rådgivare och investeringsrådgivare, innan Investering genomförs. Investeraren är medveten om att Investeringserbjudandet, vid bristande intresse eller av annan anledning, när som helst kan komma att avbrytas. Investeraren är medveten om att möjligheten att avyttra aktien i många fall kommer att vara liten eller obefintlig. Investeringen sker i bolag som varken är listade eller noterade varför Investeraren inte kommer att kunna avyttra aktien på börs eller reglerad marknad. Investeraren är tillfullo ansvarig för sitt användande av Anslagstavlan samt för de eventuella investeringsbeslut som fattas med anledning av detta. Investeraren är medveten om att en Investering alltid är förknippad med risker och att hela eller delar av investerat kapital kan gå förlorad. Investeraren är även medveten om att vissa Investeringar är förknippade med osedvanligt hög risk, inklusive men ej begränsat till byggrisk, finansiell risk, likviditetsrisk samt avyttringsrisk. Fastighetsbolaget kommer i många fall att sakna betydande finansiella resurser vilket kan medföra en ytterligare risk för Investeraren. Läs mer om generella investeringsrisker på tessin.se/risker.

Ansvarsbegränsningar

Utöver vad som i övrigt framgår av Användarvillkoren så gäller följande friskrivningar:

Tessin lämnar inga garantier eller utfästelser beträffande innehåll, information, kalkyler, beräkningar, utfästelser eller annat som presenteras på Anslagstavlan oavsett om detta härstammar från Fastighetsbolaget eller inte. Tessin tar varken direkt eller indirekt ansvar för Investeringserbjudandet och en Investering är enbart en angelägenhet mellan Investeraren och Fastighetsbolaget och Tessin enbart är enbart att betrakta som en länk dem emellan. Tessin lämnar inte heller några garantier eller utfästelser beträffande Anslagstavlan eller dess funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Varken Tessin eller Anslagstavlan har någon direkt eller indirekt koppling, inflytande eller ansvar över Fastighetsbolaget, Investeraren eller Investeringserbjudandet. Tessin företräder varken Fastighetsbolaget eller Investeraren, gör ingen bedömning av Fastighetsbolaget och/eller Investeringserbjudandet samt ger inga som helst rekommendationer eller utlåtande till någon part avseende Investeringserbjudandet.

Investeraren åtar sig, utan begränsning i tid, att varken direkt eller indirekt framställa krav eller anspråk gentemot Tessin, dess koncern- eller intressebolag eller företrädare med anledning av (i) att Anslagstavlan ej är tillgänglig (ii) kapital direkt eller indirekt har förlorats i samband med en Investering (iv) att Investeraren ej erbjudits att fullfölja en Investering (v) att Fastighetsbolaget ej uppfyllt sina förpliktelser och/eller följt relevanta avtal, föreskrifter, lagar eller regler (vi) att åtgärder och/eller beslut med anledning av Investeringen ej vidtagits och/eller vidtagits vid fel tidpunkt eller i fel omfattning (vii) att Fastighetsbolaget lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter om sig själv, Investeringserbjudandet eller annat.

Tessin är inte under några omständigheter ansvarig för indirekt skada eller förlust av intäkt. Tessins totala skadeståndsansvar gentemot Investeraren ska inte under några omständigheter överstiga ett prisbasbelopp beräknat i enlighet med Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110).

Tvist

Användarvillkoren regleras av svensk lag. Alla tvister med anledning av Användarvillkoren ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.