Nu kan du också investera i fastigheter

Bygg din portfölj med säkerställda fastighetslån

Rest kapital
1.233.663.850 kr
Investerare i nätverket
40.246
Genomförda projekt
107
Återbetalt
448.257.561 kr

Steg för steg

Så fungerar det

1. Utforska

Börja med att leta efter ett fastighetsprojekt som du tror på och vill placera ditt kapital i.

2. Investera

När du hittat ett fastighetsprojekt som du gillar väljer du hur mycket kapital du vill investera.

$

3. Följ

Via Tessin får du sedan löpande information om fastighetsprojektet du valt att investera i.

4. Avkastning

Avkastning skapas genom återbetalning av lån jämte ränta, utdelning eller inlösen av aktier.

Håll dig uppdaterad om nya projekt

Registrera dig för vårt nyhetsbrev för att ta del av nya investeringsmöjligheter som lanseras via Tessin.se.

För att komma igång skickar vi dig även vår e-bok:

"9 hemligheter bakom en lyckad fastighetsinvestering"

Attraktiva möjligheter

Utvalda projekt

Vanliga frågor

Varför ska man investera i fastigheter?

Det finns en stor mängd spännande fastighetsprojekt som inte kan genomföras på grund av bristande finansiering samtidigt som stora mängder kapital söker attraktiva avkastningsnivåer.

Ovanstående i kombination med en utbredd bostadsbrist leder till i slutsatsen att traditionella finansieringsmodeller inte är tillräckliga. På Tessins plattform ges privatpersoner och bolag möjligheten att investera i fastigheter utan mellanhänder.

Hur går en investering till?

Tessins plattform består av ett tekniskt verktyg samt en elektronisk anslagstavla som fastighetsutvecklare kan nyttja i syfte att marknadsföra sin verksamhet för potentiella investerare.

Den som är intresserad av att investera i fastigheter kan undersöka utbudet av investeringsmöjligheter på Tessins plattform. När investeraren hittat ett intressant projekt är nästa steg att reservera andelar i projektet. En reservation är en icke-bindande intresseanmälan för att investera i ett specifikt projekt. Efter att en reservation genomförts så distribuerar fastighetsutvecklaren (normalt inom en vecka) ett utförligare investeringsmaterial via e-post till alla som reserverat andelar. Någon eller några dagar efter att investeringsmaterialet distribueras så erbjuds investeraren att genomföra sin investering genom att underteckna en teckningsanmälan eller skuldebrev (beroende på om det är lån eller preferensaktier som erbjuds) via den digitala signeringstjänsten Scrive. Juridisk bundenhet för investeraren uppstår i samband med att teckningsanmälan eller skuldebrevet undertecknas med BankID.

Kort efter att investeraren undertecknat så skickas en betalningsinstruktion som anger vart kapitalet ska överföras och inom vilken tid.

Vad investerar man i?

Tessin erbjuder möjligheten att investera i fastigheter, vilket innebär att endast fastighetsrelaterade investeringsmöjligheter marknadsförs på plattformen. I dagsläget upplåter Tessin sin plattform endast till projektägare som avser att marknadsföra ej överlåtbara skuldebrev (direktlån) eller preferensaktier i aktiebolag.

Kostar det något att bli medlem?

Nej, det är helt gratis att investera i fastigheter via Tessins plattform. Dessutom får du tillgång till en e-bok om fastighetsinvesteringar utan kostnad.

Hur följer jag min investering?

När en investering har genomförts har investeraren möjlighet att följa projektets utveckling via Tessins plattform. Hur ofta lägesuppdateringar utges beror på fastighetsutvecklaren, men vanligtvis sker uppdateringarna kvartalsvis. Informationen är normalt sett relativt kortfattad och överskådlig utan några finansiella rapporter eller nyckeltal. En fördel med att investera i fastigheter är att man även har chansen att besöka fastigheten på plats.

När sker återbetalning?

Genom att investera i fastigheter via Tessins plattform har du utöver det investerade beloppet även rätt att erhålla angiven avkastning vid löptidens slut. Återbetalning ska ske enligt de villkorade datumen som finns specificerade i skuldebrevet.

Finns det någon koppling mellan Tessin och fastighetsutvecklaren?

Tessins roll är att tillhandahålla en plattform som erbjuder möjligheten att investera i fastigheter. I samband med detta företräder bolaget varken fastighetsutvecklaren eller investeraren. Tessin har inte någon direkt eller indirekt koppling, inflytande eller ansvar över projektägaren eller investeringserbjudandet. Tessin gör ingen bedömning av projektägaren eller investeringserbjudandet och ger inga som helst rekommendationer eller utlåtanden till någon part avseende investeringserbjudandet.

Vilka risker medför det att investera i fastigheter?

På Tessins plattform marknadsförs oftast mindre bolag med begränsade finansiella resurser. Fastighetsutvecklarna är oftast ute efter toppfinansiering av projekt med eller utan efterställda säkerheter. Detta innebär att investeringsprojekten normalt sett är förknippade med hög risk. I stort sett alla projekt som marknadsförs på plattformen är förknippade med risker som inte accepteras av kreditinstitut eller banker. Av denna anledning är den beräknade avkastningen ofta osedvanligt hög.

Vid bristande erfarenhet avseende fastighetsinvesteringar bör investeraren alltid redogöra med finansiella rådgivare, investeringsrådgivare, advokat, revisor eller liknande innan beslut om att investera i fastigheter fastslås. Risknivån i olika investeringsprojekt varierar och investeraren bör vara medveten om att en investering alltid är förknippad med risken att hela eller delar av investeringen går förlorad.

Läs mer om risker i allmänhet. De mer projektspecifika riskerna framgår av det investeringsmaterial som projektägaren distribuerar till de investerare som reserverat andelar.

Mer om fastighetsinvesteringar

Investera i fastigheter

Vill du investera i fastigheter? Att investera i fastigheter har tidigare inneburit höga kapitalinvesteringar och krav på kontakter, då fastighetsbranschen traditionellt sett är känd som en relationsbaserad industri. Idag är det möjligt att investera i bostäder smidigare än så. Via Tessin kan du som privatperson bland annat investera i fastigheter i Sverige tillsammans med andra investerare och genom det få avkastning på ditt kapital. Vi på Tessin vill göra det möjligt för dig, som vill investera i fastigheter, att möta projektägare som söker finansiering till sitt fastighetsprojekt. Att investera i fastigheter behöver inte längre vara beroende av storleken på ditt kontaktnät. Med Tessins hjälp får du kontakt med fastighetsutvecklare och -ägare via en digital plattform.

I Sverige råder en utbredd bostadsbrist men flertalet fastighetsprojekt blir inte genomförda på grund av brist på finansiering. Genom Tessin kan du som vill investera i fastigheter möta projektägare, som söker finansiering, och välja att investera i deras projekt tillsammans med andra investerare. Du får möjligheten att investera i bostäder och projektägare får i sin tur möjlighet att genomföra sitt projekt tack vare den finansiering som din investering möjliggör. Fördelen med att investera i fastigheter är att investeringen används i ett konkret projekt. Du kan följa din investering via Tessins plattform där projektägare delar med sig av regelbunden information om hur projektet framskrider. Att investera i fastigheter via Tessin ger normalt sett högre avkastning på ditt kapital men innebär också en högre risk. Kom ihåg att alla typer av investeringar medför risker och ditt kapital kan förloras. Läs mer om Crowdfunding i Sverige.

Läs mer